بروز رسانی خودکار
آخرین بروز رسانی : درحال دریافت اطلاعات
تابلو اصلی
تابلو زعفران
تابلو زیره
تابلو نگین
تابلو پوشال
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
کدقرارداد
تقاضا عرضه قیمت های معامله شده
حجم قیمت-ریال قیمت-ریال حجم اولین بالاترین پایین ترین آخرین
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰ ۰ ۰ ۰
وجه تضمین لازم حجم قیمت مجاز قیمت تسویه لحظه ای
۰
- حجم تجمیعی - ۰
تاریخ سررسید قیمت تسویه روز قبل ارزش موقعیتهای باز تغییر موقعیت های باز در آخرین معامله
- ۰ ۰ ۰ -
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
کدقرارداد
تقاضا عرضه قیمت های معامله شده
حجم قیمت-ریال قیمت-ریال حجم اولین بالاترین پایین ترین آخرین
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰ ۰ ۰ ۰
وجه تضمین لازم حجم قیمت مجاز قیمت تسویه لحظه ای
۰
- حجم تجمیعی - ۰
تاریخ سررسید قیمت تسویه روز قبل ارزش موقعیتهای باز تغییر موقعیت های باز در آخرین معامله
- ۰ ۰ ۰ -
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
کدقرارداد
تقاضا عرضه قیمت های معامله شده
حجم قیمت-ریال قیمت-ریال حجم اولین بالاترین پایین ترین آخرین
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰ ۰ ۰ ۰
وجه تضمین لازم حجم قیمت مجاز قیمت تسویه لحظه ای
۰
- حجم تجمیعی - ۰
تاریخ سررسید قیمت تسویه روز قبل ارزش موقعیتهای باز تغییر موقعیت های باز در آخرین معامله
- ۰ ۰ ۰ -
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
کدقرارداد
تقاضا عرضه قیمت های معامله شده
حجم قیمت-ریال قیمت-ریال حجم اولین بالاترین پایین ترین آخرین
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰ ۰ ۰ ۰
وجه تضمین لازم حجم قیمت مجاز قیمت تسویه لحظه ای
۰
- حجم تجمیعی - ۰
تاریخ سررسید قیمت تسویه روز قبل ارزش موقعیتهای باز تغییر موقعیت های باز در آخرین معامله
- ۰ ۰ ۰ -
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
کدقرارداد
تقاضا عرضه قیمت های معامله شده
حجم قیمت-ریال قیمت-ریال حجم اولین بالاترین پایین ترین آخرین
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰ ۰ ۰ ۰
وجه تضمین لازم حجم قیمت مجاز قیمت تسویه لحظه ای
۰
- حجم تجمیعی - ۰
تاریخ سررسید قیمت تسویه روز قبل ارزش موقعیتهای باز تغییر موقعیت های باز در آخرین معامله
- ۰ ۰ ۰ -
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
کدقرارداد
تقاضا عرضه قیمت های معامله شده
حجم قیمت-ریال قیمت-ریال حجم اولین بالاترین پایین ترین آخرین
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰ ۰ ۰ ۰
وجه تضمین لازم حجم قیمت مجاز قیمت تسویه لحظه ای
۰
- حجم تجمیعی - ۰
تاریخ سررسید قیمت تسویه روز قبل ارزش موقعیتهای باز تغییر موقعیت های باز در آخرین معامله
- ۰ ۰ ۰ -
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
کدقرارداد
تقاضا عرضه قیمت های معامله شده
حجم قیمت-ریال قیمت-ریال حجم اولین بالاترین پایین ترین آخرین
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰%
۰
۰ ۰ ۰ ۰
وجه تضمین لازم حجم قیمت مجاز قیمت تسویه لحظه ای
۰
- حجم تجمیعی - ۰
تاریخ سررسید قیمت تسویه روز قبل ارزش موقعیتهای باز تغییر موقعیت های باز در آخرین معامله
- ۰ ۰ ۰ -